Bài giảng > Tin học

Phân phối chương trình tin học cấp II 01/09/2011 13:36

Phân phối chương trình các lớp 6,7,8,9 môn tin học

Thông tin, tin học 01/09/2011 14:31

Bài 1 tin học 6

Bài giảng tin học 6 30/11/2012 10:58

Bài giảng tin học 6

GIỚI THIỆU CHUNGMùa xuân năm 1975, trường THCS Trưng Vương vinh dự được thành lập , trên cơ sở vật chất từ trường tiểu học Thánh Tâm . Năm học đầu tiên 1975 - 1976, trường cấp II Trưng Vương có 48 lớp với 2340 học sinh, hai năm sau đổi tên là trường cấp I, II Trưng Vương, đến năm học 1980 - 1981 là trường PTCS Trưng Vương gồm 50 lớp với 2346 học sinh (cấp I: 26 lớp; cấp II: 24 lớp) 
Xem tiếp