Học tập > Ngoại ngữ

Kì thi vào lớp 10 môn tiếng Anh 24/10/2011 20:30

I. GRAMMAR AND VOCABULARY ( 45 points) Part 1: (25 points) Choose the best answer among A,B,C or D: 1. This summer resort is absolutely wonderful and I’d ………. it to anyone. A. recommend B. talk C. accommodate D. praise 2. We had to walk since we couldn’t ………… to take a bus. A afford B. be wealthy C. supply D. furnish 3. Our life would be very difficult without ……….. A. luxury furniture B. water C. saving-labor machines D. electricity 4. After retiring, my aunt spent her ……… on an expensive holiday. A. dollars B. accounts C. savings D. cheques 5. A lot of people left school at 16 and they now .................... leaving so early.

Đề thi tốt nghiệp môn tiếng Anh 24/08/2011 11:07

Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 1 đến 5.

GIỚI THIỆU CHUNGMùa xuân năm 1975, trường THCS Trưng Vương vinh dự được thành lập , trên cơ sở vật chất từ trường tiểu học Thánh Tâm . Năm học đầu tiên 1975 - 1976, trường cấp II Trưng Vương có 48 lớp với 2340 học sinh, hai năm sau đổi tên là trường cấp I, II Trưng Vương, đến năm học 1980 - 1981 là trường PTCS Trưng Vương gồm 50 lớp với 2346 học sinh (cấp I: 26 lớp; cấp II: 24 lớp) 
Xem tiếp