Học tập > Tin học

Vài bài kiểm tra tin học ôn tập 26/02/2014 22:59

Để ôn tập đạt kết quả tốt trong các kì thi sắp tới, ngoài những bài tập đã đăng, nay Thầy đăng tiếp một số dạng đề thi để các em tham khảo..

Bài 1

Thời gian làm bài  : 120 phút

 (Không tính thời gian giao đề)

                                                                        

ĐỀ CHÍNH THỨC :

                                                              

Tổng quan đề thi

 

 

 

Tên bài làm

BL1.PAS

BL2.PAS

BL3.PAS

Dữ liệu vào

Nhập  từ bàn phím

 

 

Dữ liệu ra

In ra màn hình

 

 

Giới hạn

1 giây

1 giây

1 giây

 

Bài 1 :( 2 điểm)

        Viết chương trình nhập vào từ bàn phím một số N nguyên dương (1<= N < 65535), In ra màn hình các thông tin sau :

a)  Các ước số nguyên dương của số N.

b)  Tổng số các ước số nguyên dương của N.

 

Bài 2 :  ( 2 điểm)

         Cho một xâu ký tự S và một ký tự K.

          Hãy K cho biết trong xâu ký tự S có bao nhiêu ký tự K và các vị trí của chúng .

Dữ liệu vào : Cho trong file văn bản XAU.INP  có cấu trúc như sau :

-         Dòng đầu tiên ghi chuỗi ký tự S.

-         Dòng thứ 2 ghi ký tự K.

Dữ liệu ra : Ghi vào file văn bản XAU.OUT gồm 2 dòng:

-         Dòng đầu tiên ghi 1 số là số ký tự K trong xâu ký tự S.

-         Dòng thứ 2 ghi các số là vị trí ký tự K trong xâu S.

Ví dụ :

X nhập từ bàn phímAU.INP

XAU.OUT

KITHITINHOCTRETHANHPHO

T

4

3 6 12 15

 

Bài 3: RECTANGLE

  Trên giấy kẻ ô khổ N x N có vẽ một số hình chữ nhật. Mỗi hình chữ nhật được tạo ra từ các ô nguyên vẹn, các hình chữ nhật khác nhau không chồng lên nhau và không tiếp xúc nhau (Ví dụ : Hình vẽ dưới đây có 4 hình chữ nhật).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cho mảng A có kích thước N x N, trong đó A[i,j] = 1 nếu ô [i,j] thuộc một hình chữ nhật nào đó, còn A[i,j] = 0 trong trường hợp ngược lại.

Hãy viết chương trình tính và cho biết số các hình chữ nhật.

 

* Dữ liệu vào: Từ File văn bản RECT.INP có cấu trúc như sau:

- Dòng đầu tiên ghi số nguyên dương N (N <= 250).

- N dòng tiếp theo mỗi dòng ghi N số 0 hoặc 1 là các phần tử của mảng

mỗi số viết cách nhau ít nhất một khoảng trắng .

 

* Dữ liệu ra: Ghi ra File văn bản RECT.OUT gồm duy nhất một số là số  hình chữ nhật tìm được .

 

, một cách phân tích thành

 

 

Bài 2

Thời gian làm bài: 120 phút

 (Không tính thời gian giao đề)

 

Tổng quan

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Tên bài làm

BL1.PAS

BL2.PAS

BL3.PAS

Dữ liệu vào

Nhập từ bàn phím

PRIMES.INP

BRAC.INP

Dữ liệu ra

In ra màn hình

PRIMES.OUT

BRAC.OUT

 

 

Bài 1. (20 Điểm)

Nhập vào từ bàn phím 2 số nguyên dương a và b (với a, b có giá trị nhỏ hơn 2 tỉ). In ra màn hình ƯCLN(a,b) và BCNN(a,b).

Ví dụ: Nhập a = 6, b = 8

In ra màn hình:

UCLN(6,8) = 2

BCNN(6,8) = 24

 

Bài 2. (20 điểm)

Cho dãy số nguyên dương a = (a1, a2, ..., an), 1 £ n £ 10000; các số hạng trong dãy số có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 109.

Yêu cầu: Tìm số nguyên tố P trong dãy đã cho là lớn nhất.

          Dữ liệu vào: Đọc từ file văn bản có tên PRIMES.INP có cấu trúc như sau:

- Dòng 1: Chứa số n

- Dòng 2: Chứa n số a1, a2, ..., an,  mỗi số cách nhau ít nhất một dấu cách

Dữ liệu ra: Ghi ra file văn bản có tên PRIMES.OUT có cấu trúc như sau:

Chỉ gồm một dòng ghi số P là số nguyên tố lớn nhất.

Ví dụ:

PRIMES.INP

PRIMES.OUT

9

19 7 81 33 17 4 48 21 13

19

 

 


 

Thầy Đoàn Hường

GIỚI THIỆU CHUNGMùa xuân năm 1975, trường THCS Trưng Vương vinh dự được thành lập , trên cơ sở vật chất từ trường tiểu học Thánh Tâm . Năm học đầu tiên 1975 - 1976, trường cấp II Trưng Vương có 48 lớp với 2340 học sinh, hai năm sau đổi tên là trường cấp I, II Trưng Vương, đến năm học 1980 - 1981 là trường PTCS Trưng Vương gồm 50 lớp với 2346 học sinh (cấp I: 26 lớp; cấp II: 24 lớp) 
Xem tiếp