Học tập > Tin học

Đề tin tham khảo 28/09/2011 15:35

Bài 1: (5đ)
Nhập vào một số nguyên dương N từ bàn phím (N<= 1000). In ra màn hình các thông tin sau:
- Tổng các ước tự nhiên của N
- Tích các chữ số của N

Giới hạn: 1 giây

Bài 2: (5đ)
Nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N<=30). Hãy in ra màn hình số fibonacci thứ N.

Giới hạn: 1 giây

Bài 3: (5đ) Số kề trước.
Cho một số tự nhiên N có K chữ số (0<K<=255). Bằng cách hoán vị các chữ số của N, ta sẽ được một số tự nhiên H.
Yêu cầu: Hãy tìm một số H lớn nhất và nhỏ hơn N từ cách làm trên

Input: File văn bản KETRUOC.INP gồm:
-dòng thứ 1 ghi số nguyên dương m (m<=10)
-m dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi một số N.

Output: File văn bản KETRUOC.OUT có m dòng, mỗi dòng chứa một số H. Nếu không có số H thì ghi kết quả là -1.

Giới hạn: 5 giây.

Bài 4: (5đ) Xóa số
Cho trước một dãy gồm N số nguyên không âm x1,x2,x3,...,xN và một số nguyên dương K. Hãy xóa đi ít nhất các phần tử trong dãy số trên để tổng các số còn lại bằng K.

Input: File văn bản XOASO.INP gồm 2 dòng:
-Dòng đầu ghi lại 2 số nguyên N và K cách nhau ít nhất 1 dấu cách, trong đó 0<N; K<=100
-Dòng thứ 2 ghi N số nguyên không âm có giá trị không quá 100, mỗi số cách nhau ít nhất 1 dấu cách.

Output: File văn bản XOASO.OUT ghi một số nguyên M là số phần tử ít nhất cần xóa. Trường hợp không có phương án xóa nào thỏa mãn các phần tử còn lại có tổng bằng K thì ghi ra số M có giá trị bằng -1.

ĐH

GIỚI THIỆU CHUNGMùa xuân năm 1975, trường THCS Trưng Vương vinh dự được thành lập , trên cơ sở vật chất từ trường tiểu học Thánh Tâm . Năm học đầu tiên 1975 - 1976, trường cấp II Trưng Vương có 48 lớp với 2340 học sinh, hai năm sau đổi tên là trường cấp I, II Trưng Vương, đến năm học 1980 - 1981 là trường PTCS Trưng Vương gồm 50 lớp với 2346 học sinh (cấp I: 26 lớp; cấp II: 24 lớp) 
Xem tiếp